Skip to main content
Background image

Ubytovací poriadok

Ubytovanie v súkromí Chalupa Ždiar***,

Ždiar 223, 059 55, Ždiar IČO: 46523472

Tel.kontakt: +421 917 315074

e-mail: chalupazdiar@gmail.com

 

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie Chalupy ždiar má právo objednávku zrušiť.

 

 1. Chalupa Ždiar (ďalej len Chalupa) môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi Chalupy svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste Chalupy.
 2. Chalupa poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 3. Užívanie ubytovania v Chalupe je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je Chalupa povinná klienta ubytovať najneskôr do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Chalupa poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s Chalupou.
 7. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, Chalupa mu môže účtovať pobyt za následujúci deň.
 8. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 9. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 10. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási Chalupe Ždiar.
 11. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne správca Chalupy Ždiar.
 12. Chalupa nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 13. Chalupa zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 14. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom správcu Chalupy po zapísaní sa do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 15. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre správcu Chalupy a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach Chalupy klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych príjmačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V objekte Chalupy a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách Chalupy hlučne zabávať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch Chalupy.
 20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené.
 21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto (vstupná hala do Chalupy).
 22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku Chalupy zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
 25. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka Chalupy.
 26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Chalupy príjíma správca Chalupy Ždiar.
 27. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste Chalupy.
 28. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, správca Chalupy má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 29. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.

 30. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.

 31. Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.
 32. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie priestorov bude účtované ako samostatná položka.
 33. Denná spotreba ústredného plynového kúrenia je stanovená na max. 35m3/deň. Akákoľvek spotreba nad stanovený limit je účtovaná poplatkom €0,40/deň. O počiatočnom stave meradla je klient upozornený oproti podpisu pred začatím pobytu a následne pred odchodom z pobytu o jeho konečnom stave.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a pri vstupe do Chalupy Ždiar na viditeľnom mieste.

 

V Ždiari, dňa 01.01.2011